Jaa sivu:

Riskit on hallittava, jotta yllätyksiltä vältytään

Yrityksen turvallisuutta ei varmisteta ainoastaan lukoilla, salasanoilla, palomuureilla, aidoilla tai vartiointiliikkeen palveluilla. Yritysturvallisuuden kaikkien osatekijöiden täytyy olla kunnossa, jotta niin omistajat, työntekijät, asiakkaat kuin yhteistyökumppanitkin voivat luottaa toiminnan häiriöttömään jatkumiseen. Jotta tähän päästään, on oltava SUUNNITELMA.

Tilanteisiin on varauduttava ennen kuin ne ovat päällä. Strategia turvallisuuden ylläpitämiseksi on tarpeen. Strategia on myös työstettävä toiminnaksi, se on pantava toimeen, toimintaa ja toimivuutta on arvioitava, ja sitä on voitava tarpeen tullen parantaa. Yritysturvallisuuden kehittämiseen on sitoutettava koko henkilöstö. Turvallisuustavoitteiden on oltava realistisia, saavutettavia ja toimintaan kannustavia. Henkilöstön tuottavuus ja työviihtyvyys paranee, kun tavoitteet ovat saavutettavissa. 

Niihin päästään, kun henkilöstö saa tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen turvallisuuden kokonaisuuden ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi omassa tehtävässään.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Riski ei saa olla yllätys 

Yritysturvallisuuden tärkeimmät suojaamiskohteet ovat henkilöt, omaisuus, maine ja ympäristö. Yhdenkään osatekijän turvallisuutta ilman riskien kartoitusta ja niiden hallintaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Riski voi yllättäen pulpahtaa esiin juuri sieltä mistä sitä on vähiten odotettu. Turvallisuuden hallitsemisen oloissa riskin ei pitäisi laueta yllätyksenä. Se voi olla kohtalokasta.

Yritysturvallisuuden ylläpitämisen on oltava jatkuvaa toimintaa, sillä maailma yrityksen ympärillä muuttuu jatkuvasti. Lait muuttuvat, ihmisten käyttäytyminen muuttuu ja pienetkin muutokset vaikkapa yrityksen lähiympäristössä voivat lisätä turvallisuusriskiä merkittävästi. Kun muutoksia tapahtuu, on niihin reagoitava. Muutosten havaitseminen ja niistä seuraavien riskien kartoitus ja hallinta ovat turvallisuuden ydin.

Yritysturvallisuudesta huolehtiminen on tae yrityksen kilpailukyvyn ja tuottavuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Turvallisuus on tuotantotekijä, joka poikii rahaa. Tämän tosiasian sisäistäminen koko organisaatiossa on tärkeää. 

Turvallisuusjohtaminen on normaalia yrityksen johtamista

Turvallisuusuhkien selvittäminen on yrityksen normaalia toimintaa, niin on myös turvallisuusjohtaminen. Riskejä ja uhkia kartoitetaan esimerkiksi tehtäessä työsuojelun toimintaohjelmaa, työterveyshuollon sopimusta, paloturvallisuutta kartoitettaessa, erilaisia laitteita ja koneita hankittaessa, toimitiloja suunniteltaessa, tietoturvan luomisessa ja tietosuojan takaamisessa. 

Koko toiminnan kaikissa vaiheissa on turvallisuus otettava vakavasti, tarkoituksena ei ole erillisen turvallisuustoiminnon tai johtamistavan luominen. Yritysturvallisuus on toiminnan jatkuvuuden turvaamista kaikissa tilanteissa ja näin ollen osa yrityksen johdon normaalia johtamista, ja se sisältää ajatuksen jatkuvasta turvallisuuden ja terveyden yläpitämisestä ja edistämisestä työpaikalla.

Siihen sisältyvät niin lakisääteiset kuin omaehtoisetkin turvallisuustoimet, jotka on tarkoitettu toimintatapojen ja ihmisten johtamiseen. Turvallisuuden parhaita asiantuntijoita omaa työtään koskevissa asioissa ovat yleensä työntekijät. Turvallisuusjohtamisen perusedellytys onkin, että työntekijät otetaan yhdeksi osatekijäksi mukaan turvallisuuskysymysten ratkomiseen, riskien kartoittamiseen ja riskeihin varautumiseen.

Viisautta on ottaa mukaan myös yrityksen tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit, jotka on hyvä sitouttaa riskien arviointiin. Näin tehden voi avautua myös näkymiä riskien ottamisen mahdollisuuteen. Yritystoiminta ei voi olla pelkästään riskien torjumista, kuuluhan riskinotto oleellisena osana toimintaan. Riskejä on voitava ottaa, mutta mahdollisimman hallitusti, ennakkoon arvioiden.

Eteen tulee tietenkin myös tilanteita, jolloin yrityksen omat resurssit eivät riitä. Tällöin on parasta kääntyä asiantuntijoiden ja eri aloilla toimivien tekijöiden puoleen. Viranomaiset ovat velvollisia ja halukkaita antamaan apuaan. Esimerkiksi palo- ja pelastuslaitos, poliisi, suojelupoliisi, työsuojeluviranomainen jne. ovat eri sektoreiden asiantuntijoita.

Heidän neuvonsa voivat olla maksullisia, mutta säästää suureltakin vahingolta. Kiinnostavana detaljina voidaan mainita Suojelupoliisin tekemä yritysturvallisuusselvitys. Se maksaa laajuudesta riippuen oivat 5000-10 000 euroa. Jos turvallisuusselvitykseen halutaan lisäksi tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelmien arviointi, niin Traficon laskuttaa tehtävästä erikseen käytetyn ajan perusteella. 

Elinkeinoelämän malli ja TTT

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on kehittänyt yritysturvallisuusmallin, johon sisältyvät turvallisuusjohtamisen kaikki pääelementit. Malli ei sellaisenaan sovellu kaikkien yritysten käyttöön johtuen yritysten erilaisesta koosta ja toimintakentästä, mutta siitä voi poimia oman yrityksen käyttöön tarpeelliset tekijät. Malli soveltuu myös erilaisten yhteisöjen, organisaatioiden ja viranomaisten käyttöön.

Turvallisuusjohtaminen on jatkuvaa turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä työpaikalla. Turvallisuuskulttuuri puolestaan on kyky ja tahto pyrkiä turvalliseen toimintaympäristöön ja toiminta perustuu kiinteään yhteistyöhön koko henkilöstön kanssa. 

Turvallisuusjohtamisen ja turvallisuuskulttuurin luomisen mahdollistavat osatekijät EK:n mallin mukaan ovat:

  • tietoturvallisuus
  • toiminta- ja kiinteistöturvallisuus
  • väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta
  • varautuminen ja kriisinhallinta
  • pelastusturvallisuus
  • henkilöstöturvallisuus
  • ympäristöturvallisuus
  • työturvallisuus
  • tuotannon ja toiminnan turvallisuus

Kuten yllä olevasta käy ilmi, on yritysturvallisuuden kehittäminen varsin monialainen tehtävä ja se edellyttää toimintoja johtavilta monen osa-alueen ymmärtämistä. Henkilö- ja työturvallisuuden ohella monilla työpaikoilla tieto- ja kyberturvallisuus ovat nousseet yhä merkittävämpään osaan. Kun näistä annettavat ohjeet ovat selkeitä, mahdollisimman helppolukuisia ja ymmärrettäviä, ohjeistukset myös omaksutaan ja niitä noudatetaan.

Jatkuva koulutus, tarvittaessa kertaaminen, ja uusien työntekijöiden ja uusiin tehtäviin siirtyvien perehdyttäminen on ratkaisevan tärkeää työpaikan sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä. Hyvänä muistisääntönä työpaikan hyvinvoinnille voi olla kirjainyhdistelmä TTT (terveellisyys, turvallisuus, tuottavuus).

Turvallisuussuunnittelun hyödyt ja käyttö

Turvallisuussuunnittelussa ja -johtamisessa ei pidä unohtaa, että niin tärkeä kuin yritysturvallisuus onkin henkilöstön hyvinvoinnille ja sitä kautta tuottavuuden kasvulle, on myös muita tahoja, joille turvallisuustekijät ovat merkittäviä, jopa ratkaisevia. Kilpailu kentällä kovenee jatkuvasti ja uusia laki- ja säännösvaatimuksia luodaan. Näiden seuraaminen ja toiminnan, myös yritysturvallisuuden ajantasaistaminen, voi olla ratkaiseva tekijä esimerkiksi tarjouskilpailutilanteessa.

Kun yhteistyökumppani tietää, että toisen osapuolen turvallisuusjohtaminen on kunnossa, se voi luottaa siihen, että kumppani on arvioinut riskit ja että henkilöstö on koulutettu ja sitoutettu niiden hallintaan. Se lisää luottamusta toimitusvarmuuteen, halua yhteistoimintaan ja uskoa siihen, että turvallisuus varmistetaan esimerkiksi tavara- tai laitetoimituksen ja palvelun jokaisessa vaiheessa.

Henkilöstön ja yhteistyökumppanien lisäksi turvallisuussuunnitelmalla, -suunnittelulla ja -johtamisella on merkitystä rahoituksen järjestelyissä vaikkapa pankinjohtajalle, toiminnan auditoijalle, vakuutusyhtiölle ja myös yrityskauppatilanteessa. Kaikille näille tahoille ja kaikissa näissä tilanteissa yritysturvallisuus on rahanarvoinen asia.

Pro Yritysturvan esittely

Katso alta Pro Yritysturvan yleisesittely videomuodossa tai lataa se pdf-muodossa.

Scroll to Top